Spastyka na medal- #TajnikiSpastyki
Spastyka na medal- #TajnikiSpastyki

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni