O fundacji

Kodeks Dobrych Praktyk

Cele działania

Celem działania Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Jawność

Fundacja w swoich działaniach kieruje się zasadą jawności, która obowiązuje również członków organów Fundacji. Fundacja w możliwie najpełniejszy sposób, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu, udostępnia opinii publicznej informacje na temat swojej działalności, w tym źródeł jej finansowania i sposobów ich wydatkowania.

W szczególności, Fundacja:

 • corocznie sporządza sprawozdania finansowe składane do Urzędu Skarbowego;
 • corocznie sporządza sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności i składa je Ministrowi Zdrowia;
 • udostępnia sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności osobom zainteresowanym w siedzibie Fundacji oraz;
 • zamieszcza na swojej stronie internetowej imiona i nazwiska Członków Organów;
 • na bieżąco ujawnia zmiany dotyczące działalności Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Relacje pomiędzy Fundacją a fundatorem

Fundator nie posiada innych uprawnień wobec Fundacji i jej organów niż przewidziane w Statucie Fundacji dalej (?Statut?) i w obowiązujących przepisach prawa.

Fundacja prowadzi swoje działania w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak również wewnętrznymi regulacjami i procedurami Fundatora.

W szczególności:

 • Fundacja przestrzega regulacji przeciwdziałających korupcji, w tym regulacji FCPA, zwłaszcza w przypadku podejmowania współpracy z urzędnikami państwowymi;
 • przestrzega odpowiednich medycznych/prawnych procedur dla wszystkich dokumentów i innych materiałów sporządzanych lub publikowanych przez Fundację, wymaganych zgodnie z prawem polskim

Członkowie organów Fundacji

Członkowie Organów przestrzegają postanowień Statutu i obowiązujących przepisów prawa. W wypełnianiu swoich obowiązków Członkowie Organów powinni dążyć do zachowania najwyższej staranności, jakości i rzetelności, kierując się wysokimi standardami etycznymi.

W szczególności, Członkowie Organów są zobowiązani:

 • dążyć do realizacji celów, dla których ustanowiono Fundację;
 • dbać o przejrzystość działania Fundacji, zwłaszcza zaś dopełniać obowiązków sprawozdawczych i w inny sposób udostępniać do publicznej wiadomości informacje dotyczące aktywności Fundacji, sposobów jej finansowania oraz kondycji finansowej Fundacji;
 • działać w sposób uczciwy i odpowiedzialny;
 • zapobiegać konfliktom interesów;
 • dbać o dobre imię Fundacji, powstrzymując się od działań, które stoją w sprzeczności z jej celami.

Apolityczność

Fundacja nie uczestniczy w działalności jakiejkolwiek partii politycznej. Nie wyłącza to jednak aktywności Fundacji polegającej na inspirowaniu zmian legislacyjnych służących poprawie systemu ochrony zdrowia oraz na przedstawianiu rekomendacji i zaleceń organom władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

Finansowanie

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W obszarze działalności finansowej Fundacja przestrzega wysokich standardów etycznych, dążąc do zachowania najwyższej przejrzystości, staranności i rzetelności.

W szczególności:

 • Fundacja podpisuje stosowne umowy (1) ze sponsorami i darczyńcami niebędącymi osobami fizycznymi (2) darczyńcami będącymi osobami fizycznymi, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza w okresie roku finansowego kwotę 5000 złotych.
 • Fundacja nie przyjmuje dotacji i jakichkolwiek innych form finansowania od partii politycznych;
 • Fundacja odmawia przyjęcia dofinansowania, jeżeli jego przyjęcie naruszałoby dobre imię Fundacji. Na tej samej zasadzie, Fundacja może dokonać zwrotu otrzymanego dofinansowania.
 • Fundacja przestrzega i wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące wpłat od darczyńców przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505, z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 roku w sprawie określenia wzoru rejestracji Transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1210, z późn. zm.).

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni