#NaszePrawo112 – krótkie podsumowanie naszej akcji na Facebooku

8 grudnia 2022 | Autor:
#NaszePrawo112 - krótkie podsumowanie naszej akcji na Facebooku

#NaszePrawo112 – krótkie podsumowanie naszej akcji na Facebooku

#NaszePrawo112 – nasza szybka akcja edukacyjna, jaką przeprowadziliśmy na fanpage’u Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który obchodzimy 3 grudnia każdego roku.

Co było celem akcji #NaszePrawo112?

Chcieliśmy zwrócić uwagę na problem ograniczonej dostępności numeru alarmowego 112 dla osób z niepełnosprawnością neurologiczną, które mają spastyczność lub wiotkość, niewyraźną mowę. Jak wtedy taki człowiek może wezwać pomoc w przypadku pożaru, przestępstwa czy innego zagrożenia?

Przez kilka dni realizowaliśmy cykl #NaszePrawo112, który miał przybliżyć m.in. jedno z możliwych rozwiązań w postaci aplikacji. Do dzielenia się swoimi doświadczeniami w tej materii poprosiliśmy Fanki i Fanów naszej strony na Facebooku, których zachęcaliśmy także do udostępniania naszych treści. Nasz apel, jak i cała akcja, spotkały się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem.

A co nas do tego skłoniło?

Inspiracją dla nas był VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie zwrócono na to uwagę, zwłaszcza w kontekście osób g/Głuchych i słabosłyszących. Problem dotyczy jednak szerszej grupy osób z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że Kongres był poświęcony dziesiątej rocznicy ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, której dziewiąty artykuł, zatytułowany Dostępność, w pierwszym punkcie brzmi następująco:

1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się między innymi do:

(a) budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy,

(b) informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych.

Aplikacja #Alarm112

Poświęciliśmy jej osobny wątek naszej kilkudniowej dyskusji. Umożliwia ona wysyłanie zgłoszeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego za pomocą wiadomości tekstowych i piktogramów.

Do zalet tejże aplikacji należy zaliczyć, że:

 1. w ogóle istnieje – a to nie jest oczywiste, gdyż do niedawna nie było takiej alternatywy;
 2. można powiadomić służby ratunkowe bez głosu, używając gotowych piktogramów – dyskrecja jest ważna np. dla osób zagrożonych przemocą domową;
 3. podczas rejestracji można podać najczęstsze adresy np. dom, i później tylko wskazać je jako miejsce, gdzie jest potrzebna pomoc;
 4. istnieje opcja lokalizacji urządzenia i precyzyjnego wskazania miejsca, bez wpisywania adresu;
 5. jest kontakt z operatorem numeru alarmowego żeby doprecyzować zgłoszenie poprzez wiadomość SMS.

Za jej wady uznano natomiast:

 1. fakt, iż jest to kolejna aplikacja do pobrania i rejestracji, gdzie trzeba podać swoje dane (do niedawna trzeba było podać też nr PESEL), a jej funkcje nie są dostępne chociażby w aplikacji mObywatel;
 2. problem z otrzymaniem wiadomości zwrotnej, czy zgłoszenie w ogóle zostało przyjęte, jaki jest jego status;
 3. ograniczoną liczbę ikon, która nie pozwala na wysłanie potencjalnie wszystkich zagrożeń;
 4. fakt, że opcja komunikacji przy pomocy SMS z operatorem numeru 112, żeby np. doprecyzować zgłoszenie, nie uwzględnia potrzeb tych osób g/Głuchych i słabosłyszących, które nie porozumiewają się swobodnie w języku polskim oraz osób, jak też tych, które mają niesprawne ręce i nie piszą lub bardzo wolno na smartfonie.

Podsumowanie akcji #NaszePrawo112

Oto wnioski, jakie wspólnie z Wami wyciągnęliśmy:

 1. wiele osób z niepełnosprawnościami nie wie, jak może wezwać pomoc przez numer alarmowy mając ograniczoną sprawność rąk i/lub bariery komunikacyjne w mowie, a co najgorsze – nie widzą dla siebie dostępnej możliwości;
 2. osoby g/Głuche i słabosłyszące aktywnie zgłaszają problem do organów państwowych, a kwesta dotyczy również osób z niepełnosprawnością ruchową, zwłaszcza ze spastycznością, oraz osób w spektrum autyzmu, których nie można tutaj pomijać;
 3. oferowane rozwiązania nie są kompleksowe i nie uwzględniają wszystkich potrzeb zgłaszanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Waszą odpowiedzią na powyższe wnioski były następujące propozycje:

 1. zakup we własnym zakresie smartwatcha, czyli zegarka z funkcją rozmowy, który – zależnie od modelu – poosiada – możliwość wysyłania i odbierania SMS, a także jest wyposażony w funkcję pomiaru ciśnienia, saturacji, EKG, rozpoznanie silnego upadku i automatyczne wysłanie powiadomienia do zapisanego w jego pamięci numeru kontaktowego;
 2. teleopaska SIDLY,  która działa podobnie jak smartwatch, jest wyposażona w przycisk SOS i połączy Was z centrum alarmowym. Możecie kupić ją we własnym zakresie lub  otrzymać w ramach programu, który organizuje chociażby MOPS (https://teleopiekomat.pl/…);
 3. zakup we własnym zakresie telefonu komórkowego z przyciskiem SOS, rozwiązanie stosowane w modelach „dla seniorów”;
 4. rządowa aplikacja mobilna Alarm112, która umożliwia wysyłanie powiadomień do służb ratowniczych za pomocą piktogramów oraz wiadomości SMS – jest darmowa, jednak wymaga posiadania smartfona (https://www.gov.pl/…/numer…/aplikacja-moblina-alarm112).
Zastanówcie się, czy któreś z rozwiązań będzie odpowiadało Waszym potrzebom i warto je wdrożyć. Wiemy już jednak na pewno, że zdecydowanie trzeba kontynuować ten temat i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, gdyż od tego zależy zdrowie i życie.

Grafika:

#NaszePrawo112 – krótkie podsumowanie naszej akcji na Facebooku

Białe tło. U góry od lewej napis „trzeci grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami”, obok niebieskie logo fundacji.

Poniżej na środku napis: „nasz postulat: poprawić dostępność dla OzN do numeru alarmowego 112”. Pod napisem z lewej strony jedna pod drugą rysunkowe pojazdy pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. Na prawo od pojazdów rysunek czerwonego telefonu komórkowego z białym napisem 112 i białą ikonką słuchawki telefonu. Obok czerwona dłoń z palcem skierowanym na ekran telefonu komórkowego. Jeszcze dalej po prawej stronie napis: „podsumowujemy dyskusję”, a poniżej obok czarnych strzałek napisy na czerwono: „jakie problemy” oraz „jakie rozwiązania”.

Wykonanie: Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

Patroni i partnerzy

Medtronic Foundation
Grudniewscy
Samodzielni
Librego
Fizjopozytywni